AquaPublisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published by Kiran Nazir
Muhammad Mohsin, Mu Yongtong, Khadim Hussain, Aamir Mahmood, Sun Zhaoqun, Kiran Nazir, Wang Wei
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 18