BioSci Publisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with Structure
Hengfu Yin, Tao Ly , Jiyuan Li, Xinlei Li, Zhengqi Fan, Wen Yang, Sui Ni
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 3
Xiaoyong Xie 1 , Jinxiang Zhong 2 , Sifa Li 3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4
Emelio Barja -González 1 , Abril Karim Romo-Piñera 1 , Juan Manuel Ló ez-Viva 1 , José Pérez-Ca tillo 1 , Myrna Barjau-Pérez  Milic a 2
International Journal of Marine Science, 2017, Vol. 7, No. 48
Laith A. Jawad 1 , Fawziah Sh. Habbeb 2 , Mustafa A. Al-M khtar 2
International Journal of Marine Science, 2018, Vol. 8, No. 2
Felipe M ñoz-Felix, Emelio Barja -González, Abril Karin Romo-Piñera, Juan Manuel Lo ez-Viva
International Journal of Marine Science, 2017, Vol. 7, No. 44
Mu Peng 1 , Syed Sadaqat Shah 2 , Qiuyu Wang 1 , Fanjuan Meng 1
Molecular Microbiology Research, 2017, Vol. 7, No. 2
Anum Jaweria 1 , Fatima Naeem 1 , Momna Malik 1 , Faqeeha Javaid 1 , Qurban Ali 1 , Shahbaz  Ahmad 2 , Muhammad Fahad Khan 1 , Idrees Ahmad Na ir 1
Journal of Mosquito Research, 2016, Vol. 6, No. 29
Brhan Khiar Saleh 1,2 , Remmy W Ka ili 2 , Eduard George Mamati 2 , Kouadio Na er Yao 3 , Santie Magdalena deVillier 4 , Woldeamlak Araia 1 , Aggrey Bernard Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 11
Daniel K S 1 , Jacob D E 1 , Udeagha A U 2
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 7
Shurong Ma, Qian L , Meijiao Zhang, Shenkui Li
Molecular Soil Biology, 2015, Vol. 6, No. 2
D.E. Jacob 1 , E.A. Eniang 1 , I.U. Nel on 2 , U.I. Udoak an 1
International Journal of Molecular Ecology and Conservation, 2015, Vol. 5, No. 1
A Hemalatha, Kapuli Gani Mohamed Thameemul An ari, R. Raja ekaran, Olivia J. Fernando
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 47
Na Ho 1,2 , Huiqun He 2 , Mei Dong 2 , Rongqi X 2 , Yusong Wan 2 , Wujun Jin 2 , Haobao Li 1
GMO Biosafety Research, 2012, Vol. 3, No. 1
Maosheng Li 1,2 , Qian Zho 3 , Junjiao Ping 2 , Zhen Zhang 2 , Gang Qian 2
Triticeae Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Sumana Banerjee 1 , Moumita Da 1 , Reyazul Rouf Mir 2 , Avijit K nd 3 , Niladri To dar 3 , Debabrata Sarkar 3 , Mohit K Sinha 3 , Harindra S Balyan 1 , Pushpendra K G ta 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 2
Aiguo Xin 1 , Le Li 2 , Mingwang Zh 2 , Haisheng Miao 1 , Chenhong Shi 2 , Dufang Liao 1 , Yongqin Yang 1 , Huachun Li 1
Molecular Pathogens, 2011, Vol. 2, No. 1
Lihua Li 1,2 , Lixin Wang 1 , Ji Yao 2 , Yonglian Zheng 2 , Changping Zhao 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 5