Articles published with Real-time PCR
Hengfu Yin, Tao Ly , Jiyuan Li, Xinlei Li, Zhengqi Fan, Wen Yang, Sui Ni
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 3
Xiaodong D , Yu Jiao, Qingheng Wang, Ronglian H ang, Yuewen Deng
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 56
 Talat Ma oodi 1 ,  Raman Sardana 1 ,  A hfaq l Ha an 3 ,  Sanjiv Ja ja 2 ,  D K Aggarwal 2 ,  Reetika Dawar 1 ,  Gowhar N M fti 4 ,  Leena Mendiratta 1 ,  Khalid Zaffar Ma oodi 5
International Journal of Molecular Medical Science, 2013, Vol. 3, No. 6