AquaPublisher A Sophia Publishing Service Title
  Articles published with HPLC
D. Isaac Dhinakaran, P. Karthick raja, K. Krishna k mar, G. Vigne hwaran, T. Marim th
International Journal of Marine Science, 2016, Vol. 6, No. 20
Quan Zhao 1,2 , Fei He 1 , Reeves J Malcolm 3 , Pan Qi hong 1 , Changqing D an 1 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31
Da H ang 1,2 , Jianrong Zhang 1 , Yongchao F 1 , Liming L 2 , Yiming X 1,2 , Lingyan Ma 1 , Minxiang Li 1 , Lingyuan Xiong 1 , Hongwei Ren 1,2
Bioscience Methods, 2011, Vol. 2, No. 1