Articles published with Gene cloning
Tiezhu Yang 1,2,3 , Jingjing Jia 1,2,3 , Yanmei Shi 1,2,3 , Bingning G 1,2,3 , Yuxi Yo 1,2,3 , Heding Shen 1,2,3
International Journal of Marine Science, 2020, Vol. 10, No. 5
Yonglin S , Jianming Ye, Qi Li , Yetao Zeng, Chengshu Zhang, Qingheng Wang
International Journal of Marine Science, 2020, Vol. 10, No. 2
Qingjie G an 1,2 , Lin Li 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1