Articles published with Expression analysis
Yonglin S , Jianming Ye, Qi Li , Yetao Zeng, Chengshu Zhang, Qingheng Wang
International Journal of Marine Science, 2020, Vol. 10, No. 2
Xiaoyuan Chi, Qingli Yang, Lijuan Pan, Yanan He, Mingna Chen, Yuan Gao, Shanlin Y
Genomics and Applied Biology, 2010, Vol. 1, No. 2
Xiaoyuan Chi, Mingna Chen, Qingli Yang, Ya'nan He, Lijuan Pan, Yuan Gao, Shanlin Y
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 3