Articles published with China
Sun Zhaoq n, Wan Rong, Zhu Y g i, Talib M hammad, Moshin M hammad
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 17
Tao Wang 1 , Xue Han 1 , Mengqing Zhao 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1,2
Bioscience Methods, 2011, Vol. 2, No. 5
Qingjie G an 1,2 , Lin Li 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1