Articles published with Pinctada martensii
Xiaodong D , Yu Jiao, Qingheng Wang, Ronglian H ang, Yuewen Deng
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 56